Författararkiv: Tomas Södergren

Skå-Edeby modellflygfält godkänt av Transportstyrelsen

Från och med 1 juli 2018 gäller nya regler för modellflygfält i Sverige och reglerna innebär att tillstånd hos Transportstyrelsen krävs. MMFK har beviljats ett sådant tillstånd för klubbfältet Skå-Edeby. Klubbarnas ansökningar hos Transportstyrelsen har samordnats av SMFF respektive RCFF.
Vårt tillstånd gäller för flygning upp till 300 meter (MSL/ över havet) i en flygzon som framgår av det kartblad som legat till grund för vår tillståndsansökan. Kartbladet kommer anslås i klubbstugan vid fältet. MMFK fly zoneTransportstyrelsen / SMFF har kopplat tillståndsvillkoren till vissa obligatoriska säkerhetsregler gällande verksamheten vilket kommer att leda till att klubbens fältregler står  inför en snar uppdatering & publicering. Intill dess gäller flygning som vanligt med förbehållet att modellflygning över 120 m endast får ske med flygetyg som har fungerande höjdtelemetri så att piloten kan säkerställa att 300 meter flyghöjd aldrig överskrids.
Här är en länk till överordnade säkerhetsregler, gemensamma för SMFF och RCFF, giltiga från 1 juli 2018.

Vår modellflygklubb har samexisterat med Skå-Edeby flygplatsförening sedan 1982 utan kända incidenter och modellflygfältet är markerat på aktuella flygplatskort. Flygplatsens publicerade trafikvarv har separation till MMFK:s flygområde och fullskalaflyget skall inte flyga över modellflygfältet (om så ändå sker måste vi modellflygare alltid väja!). För närvarande pågår en process med syfte att formalisera arrendevillkor och operativ samexistens föreningarna emellan.

Tomas Södergren / Vice ordförande MMFK

Nya regler för drönare / modellflyg fr.o.m. 1 feb 2018

Nya förenklade regler för flygning med drönare / UAS (inklusive modellflyg) börjar gälla per 1 februari 2018. För MMFK:s flygverksamhet vid Skå-Edeby innebär detta inga omedelbara förändringar. Vårt modellflygfält ligger i Skå-Edeby ATZ och vi flyger där i fortsatt samråd med fullskalaklubben som driver flygfältet. Business as usual, alltså – upp till 120 meter.

Vissa förändringar i klubbens verksamhet och regler kan följa i ett senare skede, exempelvis gällande riktlinjer med flygning av modeller som väger mer än 7kg. Vi avvaktar överordnade riktlinjer från SMFF.

För modellflyg i egen regi utanför klubbfältet men inom Bromma kontrollzon, innebär de nya reglerna en stor lättnad. Tidigare var sådan flygning endast tillåten under de tider då Bromma flygplats var stängd, i praktiken innan kvart i sju på morgonen, på lördag efter kl. 17 samt på söndag innan kvart i tolv. Med de nya reglerna får vi, förutsatt att vi håller oss minst 5 km ifrån Brommas bansystem och att modellen väger högst 7 kg, flyga upp till 50 meter över marken utan speciellt tillstånd från tornet. Här betonar vi att sådan flygning, utanför klubbfältet, inte sker i klubbens regi och att SMFF:s försäkring inte är tillämplig – eget omdöme och eget ansvar alltså.

Här är länken till Transportstyrelsens uppdaterade drönarkarta:

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

Transportstyrelsen, info om nya regler

 

Mälaröarnas modellflygklubb

Hej!

Nu är vi äntligen på gång med en ny hemsida efter att den förra blivit hackad.
I och med detta väljer vi att börja om från början med ett nytt system som gör det enklare att sköta sajten framöver.

Till en början blir sidan spartansk men allt eftersom kommer den byggas ut med nya funktioner och nytt innehåll.