Skå-Edeby modellflygfält – INTE – godkänt av Transportstyrelsen

Viktig uppdatering angående Transportstyrelsens tillstånd för MMFK:s modellflygfält:

Sedan vi publicerat nedanstående (genomstruken text) information har vårt tillstånd återkallats av Transportstyrelsen efter klagomål från Skå Flygplatsförening. Man har reagerat på att det flygområde, utformat som en triangel, som var definierat på kartan sträckte sig för nära flygplatsens bansystem, i synnerhet i i triangelns spetsar som ligger i närheten av trösklarna. Man har även sett ett problem i att vi skulle flyga upp till 300 meter vid de tillfällen då det är aktuellt med skolflygning avseende träning i s.k. bedömningslandning, då fullskalaplanen flyger igenom det aktuella flygområdet på ca 300 meters höjd.

Transportstyrelsen kommer göra en ny prövning av vår tillståndsansökan då vi kan presentera ett samarbetsavtal med Flygplatsföreningen. MMFK:s styrelse har framfört till Flygplatsföreningen att vi är angelägna om att snabbt ingå ett sådant samarbetsavtal samt justera kartan och eventuella tillägg så att förutsättningarna blir ömsesidigt godtagbara för parterna. Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för att komma överens.

Processen med samarbetsavtal kompliceras av att Flygplatsföreningen hittills har kopplat upprättandet av ett sådant samarbetsavtal till undertecknandet av det arrendeavtal som är aktuellt men fortfarande inte klart. I dagsläget är det oklart när dessa båda processer blir klara. Från MMFK:s sida försöker vi alltså att skynda på det hela samtidigt som vi i styrelsen måste beakta de ekonomiska överväganden som är aktuella när det gäller arrendeavtalet.

Vårt modellflygfält saknar alltså, tills vidare, tillstånd från Transportstyrelsen. Fram tills att vi återfått tillståndet sker eventuell modellflygning i egen privat regi och på eget ansvar. Följande myndighetsregler gäller (förenklad version):

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Telefonnummer till Skå Edeby flygplats (för samråd).

SMFF:s försäkring gäller endast för flygning på av Transportstyrelsen godkänt modellflygfält och hemförsäkringen gäller i allmänhet inte. Det är rekommendabelt att skaffa en gällande ansvarsförsäkring för modellflyg / drönarflyg. En möjlig lösning är att teckna försäkring genom RCFF. Medlemsskap inklusive försäkring kostar 100 kronor per år och processen tar några minuter om du har SWISH.

Uppdatering v.39 – från flygplatschefen –  ”PPR”

Flygplatschefen begär nu att all trafik, inklusive modellflyg, inom Skå Edeby ATZ skall be om tillstånd för flygning i förväg (accepterar inte samråd enligt myndighetsreglerna). När det gäller konventionell flygtrafik är det aktuella begreppet PPR – Prior Permission Required (förhandstillstånd erfordras). Att tillämpa PPR för modellflyg / drönare i ATZ är inte hämtat ur några myndighetsregler utan det är flygplatschefens egen innovation och han motiverar det med att han vill undvika att det skapas en situation där det flygs okontrollerat från vårt fält. Han vill alltså att man ringer honom först och ber om tillstånd innan man modellflyger. Vi har åtagit oss att vidarebefordra flygplatschefens påbud till våra medlemmar vilket härmed fullgjorts.

Flygplatschefen har inte framfört någon information om proceduren kan gå till i praktiken men det är han som utfärdar PPR och ni når
flygplatschef Johan Petersson på 070-685 36 74.
Vi vet inte om han kan tänka sig att utfärda tillstånd flera dagar i förväg men kanske det kan vara värt att testa för att undvika problem att få svar vid udda tider.

Sidan kommer uppdateras när det finns ny relevant info som vi kan publicera.

Det kartblad som tidigare visade vårt flygområde är nu borttaget eftersom det inte längre är aktuellt.

Från och med 1 juli 2018 gäller nya regler för modellflygfält i Sverige och reglerna innebär att tillstånd hos Transportstyrelsen krävs. MMFK har beviljats ett sådant tillstånd för klubbfältet Skå-Edeby. Klubbarnas ansökningar hos Transportstyrelsen har samordnats av SMFF respektive RCFF.
Vårt tillstånd gäller för flygning upp till 300 meter (MSL/ över havet) i en flygzon som framgår av det kartblad som legat till grund för vår tillståndsansökan. Kartbladet kommer anslås i klubbstugan vid fältet. Transportstyrelsen / SMFF har kopplat tillståndsvillkoren till vissa obligatoriska säkerhetsregler gällande verksamheten vilket kommer att leda till att klubbens fältregler står  inför en snar uppdatering & publicering. Intill dess gäller flygning som vanligt med förbehållet att modellflygning över 120 m endast får ske med flygetyg som har fungerande höjdtelemetri så att piloten kan säkerställa att 300 meter flyghöjd aldrig överskrids.
Här är en länk till överordnade säkerhetsregler, gemensamma för SMFF och RCFF, giltiga från 1 juli 2018.

Vår modellflygklubb har samexisterat med Skå-Edeby flygplatsförening sedan 1982 utan kända incidenter och modellflygfältet är markerat på aktuella flygplatskort. Flygplatsens publicerade trafikvarv har separation till MMFK:s flygområde och fullskalaflyget skall inte flyga över modellflygfältet (om så ändå sker måste vi modellflygare alltid väja!). För närvarande pågår en process med syfte att formalisera arrendevillkor och operativ samexistens föreningarna emellan.

Tomas Södergren / Vice ordförande MMFK