Modellflygfältet åter godkänt av Transportstyrelsen

Nu kan vi glädjas åt att vårt modellflygfält åter är godkänt av Transportstyrelsen sedan en tid tillbaka. Det betyder bland annat att SMFF:s försäkring gäller om man som SMFF-medlem flyger på vårt fält. RCFF:s försäkring gäller likaledes.

Det samarbetsavtal som slutits med Skå Edeby Flygplatsförening reglerar det flygområde och höjd vi har att tillgå. I korthet skall vi ej flyga närmare deras stråk än 100 meter och hålla oss under 120 meter över marken med våra modellflyg / drönare.

Karta och fältregler finns anslagna i klubbstugan (enlig uppgift).

Trevlig modellflygsommar önskar MMFK:s styrelse.
Och skynda dig nu att betala medlemsavgiften om du inte redan gjort det 😉

Skå-Edeby modellflygfält – INTE – godkänt av Transportstyrelsen

Viktig uppdatering angående Transportstyrelsens tillstånd för MMFK:s modellflygfält:

Sedan vi publicerat nedanstående (genomstruken text) information har vårt tillstånd återkallats av Transportstyrelsen efter klagomål från Skå Flygplatsförening. Man har reagerat på att det flygområde, utformat som en triangel, som var definierat på kartan sträckte sig för nära flygplatsens bansystem, i synnerhet i i triangelns spetsar som ligger i närheten av trösklarna. Man har även sett ett problem i att vi skulle flyga upp till 300 meter vid de tillfällen då det är aktuellt med skolflygning avseende träning i s.k. bedömningslandning, då fullskalaplanen flyger igenom det aktuella flygområdet på ca 300 meters höjd.

Transportstyrelsen kommer göra en ny prövning av vår tillståndsansökan då vi kan presentera ett samarbetsavtal med Flygplatsföreningen. MMFK:s styrelse har framfört till Flygplatsföreningen att vi är angelägna om att snabbt ingå ett sådant samarbetsavtal samt justera kartan och eventuella tillägg så att förutsättningarna blir ömsesidigt godtagbara för parterna. Vår bedömning är att det finns goda förutsättningar för att komma överens.

Processen med samarbetsavtal kompliceras av att Flygplatsföreningen hittills har kopplat upprättandet av ett sådant samarbetsavtal till undertecknandet av det arrendeavtal som är aktuellt men fortfarande inte klart. I dagsläget är det oklart när dessa båda processer blir klara. Från MMFK:s sida försöker vi alltså att skynda på det hela samtidigt som vi i styrelsen måste beakta de ekonomiska överväganden som är aktuella när det gäller arrendeavtalet.

Vårt modellflygfält saknar alltså, tills vidare, tillstånd från Transportstyrelsen. Fram tills att vi återfått tillståndet sker eventuell modellflygning i egen privat regi och på eget ansvar. Följande myndighetsregler gäller (förenklad version):

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/Obemannade-luftfartyg-UAS/

Telefonnummer till Skå Edeby flygplats (för samråd).

SMFF:s försäkring gäller endast för flygning på av Transportstyrelsen godkänt modellflygfält och hemförsäkringen gäller i allmänhet inte. Det är rekommendabelt att skaffa en gällande ansvarsförsäkring för modellflyg / drönarflyg. En möjlig lösning är att teckna försäkring genom RCFF. Medlemsskap inklusive försäkring kostar 100 kronor per år och processen tar några minuter om du har SWISH.

Uppdatering v.39 – från flygplatschefen –  ”PPR”

Flygplatschefen begär nu att all trafik, inklusive modellflyg, inom Skå Edeby ATZ skall be om tillstånd för flygning i förväg (accepterar inte samråd enligt myndighetsreglerna). När det gäller konventionell flygtrafik är det aktuella begreppet PPR – Prior Permission Required (förhandstillstånd erfordras). Att tillämpa PPR för modellflyg / drönare i ATZ är inte hämtat ur några myndighetsregler utan det är flygplatschefens egen innovation och han motiverar det med att han vill undvika att det skapas en situation där det flygs okontrollerat från vårt fält. Han vill alltså att man ringer honom först och ber om tillstånd innan man modellflyger. Vi har åtagit oss att vidarebefordra flygplatschefens påbud till våra medlemmar vilket härmed fullgjorts.

Flygplatschefen har inte framfört någon information om proceduren kan gå till i praktiken men det är han som utfärdar PPR och ni når
flygplatschef Johan Petersson på 070-685 36 74.
Vi vet inte om han kan tänka sig att utfärda tillstånd flera dagar i förväg men kanske det kan vara värt att testa för att undvika problem att få svar vid udda tider.

Sidan kommer uppdateras när det finns ny relevant info som vi kan publicera.

Det kartblad som tidigare visade vårt flygområde är nu borttaget eftersom det inte längre är aktuellt.

Från och med 1 juli 2018 gäller nya regler för modellflygfält i Sverige och reglerna innebär att tillstånd hos Transportstyrelsen krävs. MMFK har beviljats ett sådant tillstånd för klubbfältet Skå-Edeby. Klubbarnas ansökningar hos Transportstyrelsen har samordnats av SMFF respektive RCFF.
Vårt tillstånd gäller för flygning upp till 300 meter (MSL/ över havet) i en flygzon som framgår av det kartblad som legat till grund för vår tillståndsansökan. Kartbladet kommer anslås i klubbstugan vid fältet. Transportstyrelsen / SMFF har kopplat tillståndsvillkoren till vissa obligatoriska säkerhetsregler gällande verksamheten vilket kommer att leda till att klubbens fältregler står  inför en snar uppdatering & publicering. Intill dess gäller flygning som vanligt med förbehållet att modellflygning över 120 m endast får ske med flygetyg som har fungerande höjdtelemetri så att piloten kan säkerställa att 300 meter flyghöjd aldrig överskrids.
Här är en länk till överordnade säkerhetsregler, gemensamma för SMFF och RCFF, giltiga från 1 juli 2018.

Vår modellflygklubb har samexisterat med Skå-Edeby flygplatsförening sedan 1982 utan kända incidenter och modellflygfältet är markerat på aktuella flygplatskort. Flygplatsens publicerade trafikvarv har separation till MMFK:s flygområde och fullskalaflyget skall inte flyga över modellflygfältet (om så ändå sker måste vi modellflygare alltid väja!). För närvarande pågår en process med syfte att formalisera arrendevillkor och operativ samexistens föreningarna emellan.

Tomas Södergren / Vice ordförande MMFK

Klipplistan 2018

Klipplista – 2018

Välkomna ut till vårt härliga flygfält. Klippning av fältet sker vanligtvis onsdagar och söndagar. Skulle det inte vara klippt, eller om det har växt ovanligt mycket, tveka inte att ringa till den person som har ansvaret för aktuell vecka.

Nya regler för drönare / modellflyg fr.o.m. 1 feb 2018

Nya förenklade regler för flygning med drönare / UAS (inklusive modellflyg) börjar gälla per 1 februari 2018. För MMFK:s flygverksamhet vid Skå-Edeby innebär detta inga omedelbara förändringar. Vårt modellflygfält ligger i Skå-Edeby ATZ och vi flyger där i fortsatt samråd med fullskalaklubben som driver flygfältet. Business as usual, alltså – upp till 120 meter.

Vissa förändringar i klubbens verksamhet och regler kan följa i ett senare skede, exempelvis gällande riktlinjer med flygning av modeller som väger mer än 7kg. Vi avvaktar överordnade riktlinjer från SMFF.

För modellflyg i egen regi utanför klubbfältet men inom Bromma kontrollzon, innebär de nya reglerna en stor lättnad. Tidigare var sådan flygning endast tillåten under de tider då Bromma flygplats var stängd, i praktiken innan kvart i sju på morgonen, på lördag efter kl. 17 samt på söndag innan kvart i tolv. Med de nya reglerna får vi, förutsatt att vi håller oss minst 5 km ifrån Brommas bansystem och att modellen väger högst 7 kg, flyga upp till 50 meter över marken utan speciellt tillstånd från tornet. Här betonar vi att sådan flygning, utanför klubbfältet, inte sker i klubbens regi och att SMFF:s försäkring inte är tillämplig – eget omdöme och eget ansvar alltså.

Här är länken till Transportstyrelsens uppdaterade drönarkarta:

https://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

Transportstyrelsen, info om nya regler

 

Klipplista för 2017

Gräset frodas på fältet, här finner ni årets klipplista.

Det skall vara klippt till onsdagsflygningen och vid behov till söndagen. Viktigaste är att den yttre start och landningsbanan blir klippt. Den inre är mer en nödlandningsplats /quadbana och klipps vid behov. Men en taxbana från depån och rakt ut till yttre banan skall klippas. Om ni inte kan den angivna veckan, så ring och byt vecka. Börjar bensinen ta slut så åk och fyll på, ersättning begär ni av vår kassör.

Klipplista – 2017

Mvh Joan

Mälaröarnas modellflygklubb

Hej!

Nu är vi äntligen på gång med en ny hemsida efter att den förra blivit hackad.
I och med detta väljer vi att börja om från början med ett nytt system som gör det enklare att sköta sajten framöver.

Till en början blir sidan spartansk men allt eftersom kommer den byggas ut med nya funktioner och nytt innehåll.