Stadgar

Mälaröarnas Modellflygklubb

STADGAR

Dessa stadgar ersätter de tidigare då klubben bytt namn, utträtt ur Svenska Bilsportförbundet och nu enbart tillhör SMFF.

§1 Ändamål
Mälaröarnas MFK skall främja all modellsport och dess utövare

§2 Verksamhetsinriktning

Mälaröarnas MFK skall främja allt samarbete mellan de olika grenarna av modellsport, verka för ett gott förhållande mellan medlemmar och allmänhet, samt följa förbundets direktiv och regler

§3 Medlemskap

– Medlem är den som erlagt fastställd årsavgift i rätt tid – Medlemskapet är personligt
– Medlemskap gäller kalenderår
– Medlemsmatrikel skall årligen upprättas av styrelsen

§4 Avgifter

Medlemsavgifter fastställs vid årsmötet

§5 Årsmötet

Årsmötet är Mälaröarnas MFK ́s beslutande instans.

§6 Sammanträden

Ordinarie årsmöte sammanträder i februari-mars varje år. Tid och plats för årsmötet meddelas skriftligen av styrelsen minst 3 veckor före mötet
Till kallelsen bifogas dagordning.

Extra årsmöte sammanträder efter beslut av styrelsen.
Extra års- möte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess inkallande. Skriftlig kallelse till extra årsmöte utskickas två veckor före mötet

§7 Representation

För att göra sin röst gällande måste medlemmen personligen närvara vid årsmötet

§8  Förslag

Förslag till årsmötet får inlämnas av styrelsen och enskilda medlemmar senast två veckor före årsmötet.

§9 Verksamhetsberättelse

Styrelsen skall upprätta och avge verksamhets- och ekonomisk berättelse till årsmötet. Efter granskning av verksamhets- och ekonomisk berättelse och revisorernas revisionsberättelse skall årsmötet besluta om ansvars- frihet för styrelsen för den tid berättelserna gäller.

§10 Yttranderätt

Enskilda medlemmar och representanter för organisationer som samverkar med Mälaröarnas MFK har yttranderätt.

§11 Rösträtt

Varje närvarande medlem har en röst. Fullmaktsröstning är ej tillåten.

§12 Röstning

Omröstning skall ske öppet, om inte årsmötet bestämmer annorlunda. Val sker med acklamation eller med slutna sedlar. Om flera personer än det antal som skall väljas äro föreslagna, sker val med slutna sedlar. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst utom vid val då lottning skall ske.

§13 Val

Ordinarie årsmöte utser ledamöter i styrelsen

§14 Valberedning

Ordinarie årsmöte utser en valberedning. Utsedda medlemmar skall representera klubbens verksamhetsområden. Valberedningens uppgift är att till nästa ordinarie årsmöte framlägga förslag till besättande av lediga platser i styrelsen, till revisorer samt till suppleanter.

§15 Styrelsen

Styrelsen skall leda Mälaröarnas MFK ́s verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och årsmötets beslut.

Styrelsen är mellan årsmötena Mälaröarnas MFK ́s högsta beslutande instans i frågor som ej kan uppskjutas till nästkommande årsmöte eller i frågor av mindre vikt.

§16 Ledamöter

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare högst två ledamöter i enlighet med årsmötets beslut. Styrelsen väljs vid varje ordinarie årsmöte. Bil- och flygsektionerna skall finnas representerade i styrelsen.

§17 Mandatperioder för styrelsemedlemmar

Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare väljs på två år. Övriga ledamöter väljs på ett år. Ordförande och kassör väljs samtidigt, vice ordförande och sekreterare väljs de år då ordförande och kassör ej väljs

§18 Beslut

Styrelsen är beslutmässig då minst hälften av antalet ledamöter är nä varande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lottning skall ske.

§19 Revisioner

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer med ett års mandattid. Revisorerna skall vid nästa ordinarie årsmöte avge revisionsberättelse avseende senaste verksamhetsåret.

§20 MälaröarnasMFKs firma

Mälaröarnas MFKs firma tecknas av ordförande och kassör var för sig

§21 Mälaröarnas MFK ́s upplösning

Beslut om upplösning av klubben skall tagas på årsmöte. Om frågan om upplösning skall behandlas måste detta meddelas samtliga medlemmar i kallelsen till årsmötet. Beslut om upplösning av klubben är ogiltig om minst 5 medlemmar röstar emot upplösningen Klubben skall även anses upplöst om antalet medlemmar understiger 5. Om klubben upplöses skall samtliga organisationer som klubben är ansluten till meddelas om detta. Klubbens tillgångar skall användas överlämnas till lämplig organisation eller klubb.

§22 Stadgeändring

Fråga om ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet.